Home / Tag Archives: nghiep vu ngan hang thuong mai

Tag Archives: nghiep vu ngan hang thuong mai

Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại

nhân viên marketing

1.3.1 Nghiệp vụ nợ hoạt động của NHTM dựa chủ yếu trên nguồn vốn huy động còn nguồn vốn tự có của NHTM là rất nhỏ, nó chỉ là tấm đệm để hạn chế những rủi ro. Số vốn huy động tại các NHTM chịu ảnh hưởng của rất nhiều …

Read More »