Tài sản của doanh nghiệp nhà nước có được chuyển nhượng không

  1. Cơ sở pháp lý:

– Luật đất đai 2013

  1. Nội dung tư vấn:

Bạn thông tin công ty bạn đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất vào năm 2004. Giấy chứng nhận được cấp cho công ty. Hiện tại, công ty bạn có nhu cầu muốn chuyển nhượng phần tài sản này cho công ty khác thì chỉ cần làm thủ tục chuyển nhượng, việc người đại diện theo pháp luật của công ty có sự thay đổi không ảnh hưởng đến quá trình chuyển nhượng.

Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định về Điều kiện chuyển nhượng đất đai như sau:

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

  1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
  2. a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
  3. b) Đất không có tranh chấp;
  4. c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  5. d) Trong thời hạn sử dụng đất.
  6. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền thay đổi đăng ký kinh doanh , chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.
  7. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”

Như vậy, nếu công ty bạn được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đồng thời mảnh đất đó đáp ứng 4 điều kiện để đưa đất đai vào giao dịch theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 thì công ty bạn có quyền chuyển nhượng phần tài sản này.

Thủ tục chuyển nhượng như sau:

– Các bên đến cơ quan công chứng để công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

– Sau khi có hợp đồng mua bán, các bên đến Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện hoặc Sở tài nguyên môi trường (tùy từng địa phương) để làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận.

– Nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo giấy hẹn.

Share